Política de Privacitat

Per mitjà d’aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis.

L’informem que el titular del lloc web (responsable del tractament) compleix amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD) i altra normativa vigent i d’aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

De conformitat amb l’article 13 del RGPD i 11 de la LOPDGDD, aquesta Política de Privacitat s’aplica als tractaments de dades de caràcter personal que OK FOREVER BARCELONA SL realitza com a responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten a conseqüència de la sol·licitud d’informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través d’aquesta pàgina web, o recaptats en qualsevol de les seccions de la pàgina.

Identitat del responsable del tractament de les seves dades personals

Responsable del tractament: OK FOREVER BARCELONA SL
Domicili: Sant Eusebi, 40. Barcelona
NIF: B88530555
Email: acosta@okbstore.cat

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de gestió i control de la relació comercial establerta entre l’usuari i el responsable del tractament, i específicament per a:

Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis i/o productes per part dels usuaris.
Per a comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens realitzi a través dels serveis i/o productes, així com als formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos correus electrònics i/o les trucades telefòniques).
Per a proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i/o productes i activitats.
Per a oferir nous serveis i/o productes, ofertes especials o actualitzacions.
Gestió de Currículum: Gestionar processos de selecció de personal en processos interns de selecció de treballadors i/o col·laboradors, o bé per a processos de selecció de personal d’empreses clients de OK FOREVER BARCELONA SL Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la selecció de personal o per a la incorporació en la base de dades d’RR.HH. La base jurídica per al tractament de les seves dades personals es basa en el consentiment exprés. Se cediran les dades del currículum a les empreses clients de OK FOREVER BARCELONA SL que estiguin realitzant el procés de selecció.
Comunicacions: Podrem enviar-li correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis i/o productes, qüestions tècniques i canvis en aquests. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i/o productes i no pot renunciar a elles.
En el seu cas, comunicacions comercials (màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades personals per a contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per a realitzar enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per a notificar-li canvis, desenvolupaments importants dels serveis i/o productes, ofertes i/o promocions dels nostres serveis i/o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de manera expressa i separada per l’usuari que, pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a aquest efecte en aquestes, o bé, des de les preferències del compte de client.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, tret que vingui imposat per llei o existeixi algun requeriment judicial i/o administratiu que impliqui un tractament de dades amb finalitats diferents a les exposades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat d’exercitar els seus drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades).

Les dades personals de les persones interessades en la recepció d’informació sobre els serveis i/o productes es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

OK FOREVER BARCELONA SL tracta les seves dades personals d’acord amb les dues següents bases legals: Consentiment de l’interessat (1) i l’interès legítim (2).

El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà:

Abans de procedir a tractar les seves dades,
En el procés de registre com a client o,
En el moment d’enviar comunicacions de OK FOREVER BARCELONA SL

Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de manera voluntària les dades necessàries per a poder atendre-li o prestar-li els serveis i/o productes. No obstant això, l’interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per a tractar les seves dades, si bé aquesta negativa implicarà la impossibilitat que puguem atendre la seva petició.

L’Interès legítim de OK FOREVER BARCELONA SL a mantenir i fidelizar als seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, per exemple: millorar els productes i/o serveis oferts, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocionis i descomptes vigents, entre altres. Tot l’indicat anteriorment s’entendrà sense perjudici del compliment per part de OK FOREVER BARCELONA SL de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

OK FOREVER BARCELONA SL entén que, en facilitar-nos les seves dades personals, l’interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud d’aquests, i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS.

Amb caràcter general, OK FOREVER BARCELONA SL no cedirà les seves dades personals a tercers tret que estiguem obligats legalment a això o vostè ens ho hagi autoritzat expressament en fer ús dels nostres serveis i/o productes.

OK FOREVER BARCELONA SL no realitzarà transferències internacionals de les dades personals recaptades a través d’aquest lloc web, amb excepció dels següents suposats:

Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a l’execució d’un contracte o mesures precontractuals en les quals l’interessat sigui part.
Que la transferència internacional de dades sigui necessària per aplicació de la legislació vigent.
Que la transferència internacional de dades tingui lloc per mediar consentiment exprés de l’interessat.
Que la transferència internacional de dades tingui lloc per trobar-se allotjada la pàgina web en servidors situats fora de l’Espai Econòmic Europeu.

En tot cas, en els supòsits en els quals pugui tenir lloc transferències internacionals de dades, OK FOREVER BARCELONA SL comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades. A continuació, t’expliquem en què consisteixen aquests drets:

Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de les seves dades personals.
Dret de supressió: Permet sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació del servei.
Dret d’oposició: Permet a l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el seu cessament, excepte motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent.
Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions.
Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que –sempre que tècnicament sigui possible– els hi enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat.
Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen en “Identificació del responsable del tractament de les dades personals”, en el qual inclogui la següent informació: Nom i cognoms, número de DNI, adreça postal i/o electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificant les condicions d’aquest. És possible que li demanem informació addicional amb la finalitat de verificar la seva identitat.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: OK FOREVER BARCELONA SL l’informa igualment del dret que li assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Menors

OK FOREVER BARCELONA SL recomana l’ús d’aquesta pàgina web a majors de 18 anys. Si accedeixen menors de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares, tutors o representants legals del menor per a poder realitzar-se el tractament de les seves dades personals. Els pares, tutors o representants legals del menor seran els únics responsables en relació als continguts als quals el menor poguessin tenir accés en visitar la nostra pàgina web.

Xarxes socials

És possible que OK FOREVER BARCELONA SL disposi de perfils en les diferents xarxes socials. També és possible que l’usuari pugui accedir als espais privats que poguessin existir en aquesta pàgina web a través dels seus comptes en xarxes socials, en lloc d’accedir amb un usuari i contrasenya. En aquests supòsits, d’informa els usuaris que proporcionin les seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte i/o perfil d’usuari en les xarxes socials, que aquesta és la responsable del tractament dels tractaments de dades que es realitzin, tret que expressament s’informi d’altres condicions en un tractament concret.

Conservació de determinades dades

OK FOREVER BARCELONA SL informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, haurà de retenir i conservar determinades dades de trànsit generats durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals en ella previstes.

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació del dispositiu des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu, i la configuració del dispositiu, entre altres.

Mesures de seguretat

A més, se l’informa que el titular del lloc web (responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s’ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Cookies

La nostra pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers. Podràs trobar tota la informació detallada relativa a les cookies en la nostra Política de cookies.